Intencje Żywej Róży na maj 2022 r.

1. Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
3. Za Ojczyznę.
4. O pokój w Ukrainie i ustanie epidemii koronawirusa.
5. O Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, współmałżonków, dzieci.

Msza św. z intencji Żywej Róży 15.05.2022 r. godzina 18:00.
Spotkanie: 31.05.2022 r. godzina 16:00.

Wprowadzenie do 8. tygodnia Seminarium 28 kwietnia 2022 r.

Tydzień 8: Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa, który posyła nam Ducha Świętego, Ducha Prawdy, radości i wolności.
W tym tygodniu będziemy modlić się Pismem Świętym w dynamice lectio divina. Modlitwa będzie podzielona na 4 etapy. Ważne aby sumiennie podejść do modlitwy i jej nie skracać (założyć sobie określony czas na modlitwę i jej nie skracać 30-45 min).
1) Co mówi Bóg? (lectio), co mówi Bóg do mnie?
2) (meditatio), jaka jest moja odpowiedź?
3) (oratio), czy utożsamiam się z Jego wolą, z Jego spojrzeniem i planami na życie?
4) (contemplatio), odnalezienie Pana Boga w moim życiu.

Fragment Pisma Świętego, którym będziemy się modlić to
Dzień 1: J 20, 1-18;
Dzień 2: Dz 2, 1-13;
Dzień 3: J 15, 26-27 i 16, 12-15;
Dzień 4: Rz 8, 8-17;
Dzień 5: Dz 10, 34a, 37-43;
Dzień 6: Dz 2, 14, 22-32;
Dzień 7: Mt 28, 8-15;

Dzień 1
J 20, 1-18
„1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał2, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy3, gdzie Go położono». 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu4. 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych5. 10 Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie.
11 6 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu 12 i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. 13 I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». 14 Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. 15 Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». 16 Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni»7, to znaczy: Nauczycielu! 17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”»8. 18 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział».”

Dzień 2
Dz 2, 1-13
„1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» – drwili inni.”

Dzień 3
J 15, 26-27 i 16, 12-15
Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie5. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
„12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.”

Dzień 4
Rz 8, 8-17
„8 A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. 9 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. 10 Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. 11 A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
12 Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. 13 Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli.
14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 15 Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi5. 17 Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Dzień 5
Dz 10, 34a, 37-43
Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie5: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 38 Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 39 A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie6. 40 Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się 41 nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. 42 On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 43 Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów»

Dzień 6
Dz 2 14, 22-32
Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, 23 tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. 24 Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci5, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: 25 6 Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. 26 Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, 27 że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. 28 Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. 29 Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy7. 30 Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, 31 widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.

Dzień 7
Mt 28, 8-15
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. 10 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. 12 Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy 13 i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. 14 A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». 15 Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Wieczór przed snem.
I. Znak krzyża, prośba do Pana Jezusa o łaskę spotkania z Jego Słowem, o prowadzenie przez Ducha Świętego – Ducha Prawdy, którego obiecał nam Zbawiciel (możesz pomodlić się swoimi słowami). Następnie poproś o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, o łaskę skupienia w lekturze Słowa i wyjednanie wszystkich potrzebnych łask, które Pan przygotował dla nas (nikt z ćwiczących nie odejdzie z pustymi rękami). Poproś Maryję o to czego najbardziej potrzebujemy dla naszego wzrostu duchowego – gdyż jak jest napisane „Maryja rozważała wszystko w swoim sercu”. Jest Królową Nieba i ziemi. I nasz ludzki los i egzystencja nie jest jej obojętna – Ona jest Matką Kościoła.
II. Lektura Słowa Bożego przed snem – krótka, ale intensywna – max. 15 minut.
Właściwe ćwiczenie duchowe w dniu następnym:

Modlitwa Słowem Bożym (Pismem Świętym), uczyń znak krzyża, poproś Pana Jezusa o łaskę Ducha Świętego i prowadzenie Ducha Bożego na modlitwie.
LECTIO – „Co Bóg mówi?”
W dogodnej chwili poświęć swój czasu na modlitwę Słowem (w zależności od możliwości jakie posiadasz) – czyń to z wiarą i miłością, nawet jeśli Go tzn. Słowa nie rozumiesz, nie skracaj modlitwy. Znajdź słowo klucz/e, które szczególnie Ciebie dotyka w chwili obecnej gdy je czytasz. Postaraj się odnaleźć taki fragment, który dotyka Ciebie i odnosi się do Twojej sytuacji życiowej. Słowo możesz przeczytać na głos lub w ciszy. Powróć do fragmentu Słowa, nie zatrzymuj się na jednym czytaniu, Słowo czytaj wolniej lub szybciej – rozsmakuj się w Nim. Zapamiętaj Słowo w swoim sercu. Weź kartkę i przepisz tekst Pisma Świętego – możesz zapisać jedno słowo lub kilka zdań , ważne abyś wynotował/a to co Ciebie dotyka, porusza (jest to tzw. szkoła pióra) . „Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj Słowo Boże!”. Przeczytaj dany fragment kilka razy, im więcej czasu poświęcisz na spotkanie ze Słowem tym lepiej. Notuj to co Ciebie porusza, to w czym się rozsmakowałeś/aś. Podziękuj Panu Jezusowi za spotkanie z Nim w Jego Słowie i Jego łaskę – nikt z nas nie odejdzie z pustymi rękami (tak działa Bóg pomimo, że może wydawać się nam, że jest On daleko).
Meditatio – „Co Bóg mówi do mnie i o mnie?”
Moment w którym muszę odnaleźć to jak czyta mnie Bóg. Jak dany fragment Pisma Świętego odnosi się do mnie i co Bóg mówi o mnie? Weź kartkę z przepisanym fragmentem Pisma Świętego być może, tam jest/powinna być odpowiedź. Spróbuj przeczytać Pismo Święte z odniesieniem się do innych fragmentów Pisma Świętego do którego ono się odwołuje – odnośniki na marginesach lub w przypisach. Czytanie Pisma Świętego z wykorzystaniem komentarza do Pisma Świętego. Pamiętaj, że spotykasz się z Panem w Jego Słowie. Nie śpiesz się. Co Słowo Boże wydobywa na zewnątrz o mnie? Co Słowo mówi o mnie?
Oratio – jaka jest moja odpowiedź?
Czy jestem gotów odpowiedzieć na wezwanie Pana i Jego prowadzenie? Czy są we mnie jakieś opory, lęki?
Contemplatio – Czy utożsamiam się z Jego wolą, z Jego planami na moje życie?
Mam odnaleźć Boga we wszystkich swoich sprawach, w mojej pracy, w drugim człowieku, którego spotykam, smutku, cierpieniu .

Postaraj się uczestniczyć w Eucharystii podczas tego tygodnia formacji, nie tylko w niedzielę, ale również w dniu powszednim. Pamiętaj o zapisaniu refleksji.

Spotkanie formacyjne 26.04.2022 r. „Ad Amorem”


Do następnego spotkanie formacyjnego (17 maja) proponujemy, aby z dotychczasowych rozważań Słowa Bożego wybrać to, które mnie najbardziej poruszyło i ponownie je rozważyć w kontekście uzyskanie Miłości Bożej.

Odwołane spotkanie animatorów 19.04.2022 r.

Niniejszym informujemy, iż w dniu jutrzejszym, 19 kwietnia 2022 r. zostaje odwołane spotkanie animatorów. Formacja będzie prowadzona na spotkaniu tydzień później, 26 kwietnia 2022 r., we wtorek o godzinie 19:00 razem z dzieleniem po Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie.

Wprowadzenie do 6. i 7. tygodnia Seminarium 14 kwietnia 2022 r.

Wprowadzenie do 6. tygodnia Seminarium: Droga krzyżowa Pana Jezusa

Dzień 1
Łk 23, 8-12 Spotkanie z Herodem
Herod cieszy się na spotkanie z Jezusem. Oczekuje sztuczki,pokazu jakiś cudów o których tak dużo słyszał. Zadaje wiele pytań. A jak zachowuje się Jezus? Om milczy. Milczenie Jezusa jest w tej sytuacji bardziej wymowne niż 1000 słów. Jezus patrzy w serce Heroda i widzi pustkę. Widzi człowieka, który oczekuje od życia „fajerwerków”, widzi człowieka, który ma zaburzony system wartości.
1. Jak oceniam swój system wartości? Czego dziś tak naprawdę pragnę, czego oczekuje?
2. O co najczęściej proszę Boga w codziennej modlitwie? Czy nie oczekuje od niego przypadkiem spektakularnych cudów?
3. Jak się czuję, gdy na moje prośby i pytania Jezus milczy? Gdy mam wrażenie, że nie działa w sprawach o które się modlę.

Dzień 2
Mt 26, 69-75 Zaparcie się Piotra
Na wadze stawiamy dwóch uczniów Jezusa: Judasz, który zdradził i Piotra który się wyparł. Pierwszy został potępiony, drugi został świętym. Grzechy obu mogą wydać się podobne, ale ważne jest to co dzieje się po grzechu. Czy uciekamy, czy wracamy w pokorze i skrusze do Boga. Warto jest przyjrzeć się postawie Piotra, który pomimo swojej dużej religijności był człowiekiem porywczym ale i pewnym siebie. Każdy z nas w jego postawie może odnaleźć własne cechy charakteru, które jednak w obliczu trudnych wydarzeń naszego życia pokazują jak jesteśmy słabi.
1. Jak zachowujemy się gdy przychodzą w naszym życiu trudne chwile?
2. Czy uciekamy od problemów, czy próbujemy je rozwiązać wspólnie z Bogiem?
3. Czego uczy mnie postawa Piotra?

Dzień 3
Łk 23, 26 Szymon z Cyreny
Jezus wchodzi w nasze życie niezależnie od tego czy Go zauważamy, czy nie. Jego pragnieniem jest byśmy szli za nim. Nie narzuca się. Nawet gdy Go nie chcemy On i tak jest obok nas. Ciągle nam towarzyszy. Dostrzegamy Go dopiero wtedy, gdy nasze sumienie dręczy grzech. Gdy w pokorze przychodzimy pojednać się z nim. Wtedy On niesie nas na swoich ramionach jak małe dziecko i mówi „byłem blisko, dałem ci wybór, postąpiłeś źle, ale moje serce raduje się, że znów pragniesz mojej miłości”.
1. Czy są takie sytuacje w moim życiu, że mówię: sam sobie poradzę, nikt mi nie jest potrzebny, nie potrzebuje niczyjej pomocy?
2. W jakich sytuacjach czuję, że postąpiłem wbrew woli Boga, że jego obecność nie była mi potrzebna?
3. Jak czuję się, gdy moje serce jest czyste i pełne miłości Bożej, a jak gdy moje sumienie dręczy grzech?

Dzień 4
Łk 23, 27-31 Płaczki
Płaczki lamentują nad śmiercią Pana. Ale czy ten lament jest szczery, czy nie jest tylko grą pozorów. Bo tak wypada, bo tak mnie nauczono, bo to taka tradycja.
1. Jak wygląda moje serce gdy wypełniam codzienne praktyki religijne? Jak się modlę, jak przychodzę na Eucharystie do kościoła? O czym wtedy myślę, jak się zachowuje na co lub kogo patrzę?
2. Co robię dla ludzi, a co dla siebie?
3. Co robię dla Boga, a co robię z Bogiem?

Dzień 5
Łk 23, 39-43 Nawrócony złoczyńca
Ten fragment ewangelii jest przykładem Jezusa miłosiernego, który umierając na krzyżu tak naprawdę kanonizował osobiście łotra, który się nawrócił. W dobrym łotrze odnajdujemy obraz skruchy, wiary i bezgranicznej ufności. To nasz orędownik w momencie wzbudzania przez nas żalu za popełnione grzechy. W osobie tego złoczyńcy buduje się w nas nadzieja na nasze nawrócenie, ale może i nawrócenie naszych bliskich o które tak często prosimy Boga. Zły łotr jest przykładem zatwardziałego grzesznika, który nawet w obliczu obecności Jezusa, przeżywając własną śmierć, odrzuca Jego miłosierdzie i łaskę nawrócenia.
1. Jak często proszę Boga o własne nawrócenie?
2. Czy w myślach częściej chcę zmieniać siebie czy innych?
3. W jaki sposób, w codzienności, przedstawiam sytuacje w których Bóg odmienił moje życie?

Dzień 6
J 19, 25-30 Śmierć Pana
Pierwsze pytanie jakie rodzi się w naszych sercach to dlaczego?. Dlaczego Jezus umiera na krzyżu za moje grzechy? Dlaczego chce to zrobić dla mnie? Odpowiedź na te pytania jest prosta „z miłości do mnie”. Jezus nawet gdy kona myśli o nas „Niewiasto, oto syn Twój”. Jezus oddaje mnie pod opiekę Matce. Gdzie można najpełniej odnaleźć Jezusa tylko w sercu Jego Matki. Jezus usynawia mnie w obliczu swojej śmierci. Każdy z nas staje się jej córką/synem, a przez to i Jego siostrą/bratem – „oto Matka twoja”.
1. Jak czuje się będąc siostrą/bratem Jezusa?
2. Jezus umiera jako człowiek, ale żyje jako Bóg. Co czuje w obliczu Jego śmierci, ból, tęsknotę, a może nadzieję.
3. Będę kontemplował najważniejsze słowo tej ewangelii „Dokonało się!”

Dzień 7
Mk 16, 1-8 Pusty Grób
Jakie jest nastawienie kobiet śpieszących do grobu Pana? Kobiety są przepełnione smutkiem po starcie swego Pana. Są zapłakane i chcą wyrazić swoją miłość poprzez namaszczenie Jego ciała. My czujemy się podobnie jak one, gdy odsuniemy Jezusa od naszego serca. Podobnie jak te kobiety nie widzimy oznak życia: słońca na horyzoncie, odsuniętego kamienia o który tak się martwiły czy podołają go odsunąć. Ale Pan jest wciąż obecny, ciągle jest przy nas. Apostoł Marek trzykrotnie opisuje Jego obecność poprzez czasowniki: spojrzały, zauważyły, ujrzały. Co mówi młodzieniec „Nie bójcie się!” To słowa, które uwalniają nas od lęku. Pomagają widzieć i słuchać Pana, który powstał z martwych. To słowo „powstał” dotyczy również mnie.
1. Czy ja mogę „powstać” i żyć na nowo, żyć lepiej?
2. Jakie są oczy mojej wiary? Czy czuję obecność Jezusa w chwilach mojego grzechu?
3. Czy wierzę, że Jezus może mnie podnieść z niewoli moich uzależnień i zmienić moje życie?Wprowadzenie do 7. tygodnia Seminarium: Śmierć Jezusa mnie ożywia

Dzień 1
Łk 23, 32-34, 39-43
1/ z krzyża własnego życia popatrzeć na Jezusa, Jezus jest blisko mnie, czy jest to bliskość przemieniająca?
2/ czy mój krzyż prowadzi mnie do dialogu z Bogiem i wyznania wiary?
3/ Krzyże ożywiające – spojrzę wstecz w historię mojego życia by dostrzec krzyże, które sprawiły, że umarł we mnie stary człowiek i narodziłem się do wiary i relacji z Bogiem

Dzień 2
J 13, 21-33, 36-38
1/ jak uczniowie Chrystusa jestem darem i pragnieniem Boga, pewnego dnia, Pan spojrzał na mnie miłującym wzrokiem i powiedział Pójdź za Mną, zapraszając do wędrówki wiary – co mnie odgradza?
2/ gdy zawodzę, miłość Jezusa mnie nie odrzuca, Jego serce jest nadal szeroko otwarte. Moja gotowość do poznawania prawdy o sobie i przemiany serca by porzucać starego człowieka i stawać się nowym
3/ śmierć Jezusa podnosi, przywraca ku życiu, przynosi dar pojednania z Ojcem, przybija moje słabości, grzechy, niewole do krzyża, powołuje – jak przyjmuję ten dar Jezusa?

Dzień 3
Łk 5,27-32
1/wobec wątpliwości czy to ja mogę być powołany jak Lewi, czy w moim życiu, takim jakie ono jest, jest to możliwe… zatrzymam się na spojrzeniu Jezusa, które przenika Lewiego do głębi, jego pasje, namiętności, przywiązania, jego nieczyste sumienie. W spojrzeniu Jezusa nie ma odrzucenia, jest przyjęcie i zaproszenie. Poproszę Jezusa, aby spojrzał teraz na mnie, abym w Jego spojrzeniu mógł zobaczyć swoje zniewolenia, nieuporządkowane przywiązania, moralne i duchowe choroby
2/”nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają”- Jezus daje mi do zrozumienia, że nie muszę przed Nim udawać, że jestem zdrowy. Mówi do mnie: „Przyszedłem wezwać ciebie, grzesznika”
3/Jezus, który szuka bliskości grzeszników…odszukał mnie. Będę prosił Ducha Świętego aby zachował mnie od wszelkich wątpliwości i przyjął Jego Boży plan na moje życie

Dzień 4
Dz 4, 1-21
1/wiara w Boga, wiara Bogu – śmierć Jezusa ożywia, powołuje i posyła uczniów, będę się przyglądał jak doświadczenie z ręki Boga jest dla uczniów żródłem pewności, wiary i wolności
2/ w jakim wydarzeniu oczy mojej wiary widzą i opowiadają mnie samej o Jezusie, o działaniu i miłości Boga
3/ będę dziękować Bogu za Jego dobro, ucieszę się i zanurzę w Jego obecności prosząc o niezmywalną i trwałą pieczęć wydarzeń pochodzących z Jego ręki w moim sercu i pamięci

Dzień 5
Ef 4, 17-32
Chrześcijanin – nowym człowiekiem, zamiast wad – cnoty
W świetle obecności Boga żywego – Jezusa i Jego zaproszenia do wspólnej drogi poprzez udział w seminarium, ucieszę się tym, co we mnie uczynił już nowe, przyjrzę się temu, co wymaga mojego świadomego współdziałania by porzucić starego człowieka.

Dzień 6
Flp 2, 5-11
1/ ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi… jak przeżywam ten dar Jezusa? Czy jestem Mu wdzięczny za to, że stał się jednym z nas? Bóg stał się na obraz i podobieństwo mnie, czy ja staję się na obraz i podobieństwo Boga?
2/ uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej…posłuszny Ojcu we wszystkim „aż do końca”, umiłował człowieka „aż do końca”, w pełni. Czy patrząc na krzyż Jezusa potrafię dostrzec przede wszystkim miłość a dopiero potem cierpienie, które z tej miłości się zrodziło? Czy wpatrując się w Jego miłość „do końca”
uczę się kochać?
3/dlatego Bóg darował Mu imię ponad wszelkie imię….jakie odczucia budzi we mnie Jego imię? Czy oddaję Mu hołd jako mojemu Panu?

Dzień 7
Ap, 17-18
1/ …do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę…Bóg, w którego wierzę, przychodzi do mnie jako Ten, który pokonał śmierć i panuje nad wszystkim. Przychodzi do mnie każdego dnia, przychodzi do każdej mojej ciemności i nocy, do tego, co we mnie jest martwe, kładzie na mnie prawą rękę i ożywia
2/ …Przestań się lękać! – usłyszę Jego głos, co dla mnie oznaczają te słowa?
3/ …Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący… ten, który przez śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył moce ciemności, ból i smutek, posiada władzę nad mocami ciemności, panuje nad wszystkim… Jezus Chrystus, który jest Słowem Ojca, Światłością ze Światłości, który jest światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka, który jest Życiem, chce, pragnie mnie prowadzić…

Wprowadzenie do 5. tygodnia Seminarium i Msza św. z modlitwą o uzdrowienie dla Seminarzystów 7 kwietnia 2022 r.


Więcej zdjęć –> tutaj

Piąty tydzień Seminarium – Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela
Wybór Jezusa na naszego Pana i Zbawiciela dokonuje się każdego dnia w każdej naszej decyzji…
Po każdym rozważaniu porozmawiaj z Jezusem o tym, co zobaczyłeś i czego doświadczyłeś.

Mt 21, 1-11 Niedziela Palmowa
1. Tłum najpierw woła radosne „Hosanna!”, ale za chwilę ten sam tłum zawoła przed Piłatem
„Na krzyż z nim!” Czy i ja w moim postępowaniu i w tym, co mówię też pokazuję „dwie twarze”?
A może jestem niestały w wierze, jak chorągiewka na wietrze?
2. Czy wszędzie moja postawa mówi: „Jezus jest moim Panem”? Jaki jestem w domu, jaki w pracy,
a jaki w kościele?
3. Uklęknij przed Królem – Jezusem ukrzyżowanym i zobacz, że On nie ma do ciebie o nic pretensji.
On wszystko wie i już zaniósł to ze sobą na Golgotę. Jeśli czujesz taką potrzebę, skorzystaj z sakramentu pokuty.

Mk 10, 17-22 Smutny młodzieniec
1. Młodzieniec upada na kolana przed Jezusem, uznaje w Nim Pana i nazywa Go „dobrym”.
Czy mam w sobie to przekonanie, że Bóg jest dobry i pragnie mojego szczęścia, a nie nieszczęścia?
2. „Gdzie jest twój skarb, tam będzie serce twoje” (Mt 6,21). Co jest skarbem mojego serca – przywiązaniem, które jest ważniejsze dla mnie od Boga? Co kocham bardziej od Niego?
3. „Jezus spojrzał z miłością na niego”, ale młodzieniec „odszedł zasmucony”… Czy naprawdę jego „skarb” był wart utraty Jezusa? Wszystko, co daje ten świat kiedyś nas rozczaruje, ale miłość samego Boga nigdy!

Rdz 22, 1-19 Ofiarowanie Izaaka
1. Nasz Bóg nie jest okrutnikiem, nie pragnął śmierci Izaaka i nie pozwolił go zabić, jednak, by zbawić grzeszną ludzkość nasz Bóg nie oszczędził własnego Syna… Czy widzę, jak cenny jestem w Jego oczach?
2. Czy potrafię być wierny i posłuszny Bogu i Jego przykazaniom, nawet jeśli jeszcze nie rozumiem ich wagi i sensu?
3. Przyjrzyj się sytuacjom w swoim życiu, w których wolałeś zaufać sobie, a nie temu, co mówi Bóg – nauce Jego Kościoła. Czy te decyzje na pewno wydały dobre owoce w twoim życiu? Czy było to lepsze, niż to, co Bóg dla ciebie chciał?

Mk 12, 28-34 Największe przykazanie
1. Będziesz miłował Boga – Bogu zależy najbardziej na naszej miłości. Wszystkie nasze dobre uczynki
i ofiary nie zastąpią miłości do Niego. Co w twoim życiu przeszkadza Ci kochać Boga i być z Nim w bliskiej relacji?
2. Będziesz miłował bliźniego – miłość, czyli cierpliwość, łagodność i ciągłe przebaczanie… Nad czym powinienem popracować w moich relacjach z ludźmi, aby okazywać im miłość?
3. Nie my jesteśmy źródłem miłości, lecz Pan Bóg. Im bliżej jesteśmy Boga, tym więcej w nas Jego miłości. To, co może nam pomóc pobudzić nasze serce do kochania Boga to wdzięczność. Jeśli jeszcze nie ma jej w tobie staraj się codziennie dostrzegać dobro w twoim życiu i dziękować za nie Bogu.

Ps 23 Pan jest moim Pasterzem
1. Bóg jest jak dobry pasterz, który troszczy się i dba o każdą ze swych owiec. Owce mogą Mu zaufać i wiedzą, że z Nim są bezpieczne. Popatrz na pierwsze wersety psalmu i zastanów się, czy chciałbyś być jedną z nich.
2. Bóg sam wystarczy, „nie brak mi niczego”. Bóg potrafi zaspokoić każdy nasz głód, zwłaszcza głód miłości. Jakie „głody” nosisz w swoim sercu? Jak próbowałeś je do tej pory zaspokoić? Udało się?
3. „Stół dla mnie zastawiasz…”, mówisz: „Bierzcie i jedzcie…”(Mt 26,26) Bóg hojnie zastawia stół dla każdego z nas. Czy jest coś, co jeszcze nie pozwala Ci zaufać Mu i skorzystać ze wszystkich Jego darów?

Łk 15,1 1-24 Miłosierny Ojciec
1. „Jesteś dzieckiem Boga! Synem, na którego czeka Bóg…” Wyobraź sobie Boga Ojca, Który wyczekuje cię z wielką tęsknotą i chce Cię powitać tak, jak ojciec z tej przypowieści – jak prawdziwego dziedzica, a nie jak marnotrawcę jego darów.
2. Syn z przypowieści był bardzo głodny i dlatego wrócił do swego ojca. Nie dlatego, że zrozumiał, jak bardzo go skrzywdził, nie dlatego, że kochał i tęsknił za tatą… Przyjrzyj się swoim motywacjom do powrotu do Boga. Czy są to skrucha i pragnienie bożej miłości, czy może coś bardziej przyziemnego i egoistycznego?
3. Znajdź własne słowa, które chciałbyś powiedzieć podczas swojego powrotu do Boga-Ojca i powiedz Mu je. Posłuchaj odpowiedzi.

J 13, 1-17. 21-27. 36-38 Ostatnia Wieczerza
1. Jezus – Bóg wzywa nas nie tylko do tego, byśmy się z Nim pojednali, ale również do tego byśmy Go naśladowali! Przyjrzyj się pokorze Jezusa i Jego łagodności względem zdrajcy. Nie odpowiada złem za zło, nie karze, nie potępia… Czy umiesz kochać Boga właśnie takim? Czy takim chcesz Go również naśladować?
2. Piotr- Przyjrzyj się postawie popędliwego i niestabilnego Piotra. Apostoł uwierzył we własny sukces i we własne siły. Nie przyjmuje nawet słów swojego Mistrza. To właśnie pycha i samozachwyt są najczęstszą przyczyną naszych upadków. Nie dostrzegamy, że wszystko zawdzięczamy łasce bożej, a nie sobie. Zastanów się, ile jest w tobie z postawy Piotra i czy lepiej jest polegać w życiu na słabym sobie, czy na naszym Zbawicielu…
3. Judasz- Nie łudźmy się. Jeszcze wiele razy zgrzeszymy w życiu. Jeszcze wiele razy dokonamy zdrad i zaparć się Jezusa. Żadne jednak z nich nie jest i nie będzie większe od Bożego miłosierdzia. Judasz też mógł z niego skorzystać, ale zabrakło mu jednego… – miłości do swojego Mistrza. To jedno powinno nam towarzyszyć przy każdym naszym wielokrotnym nawracaniu się do Pana. Kochać to znaczy powstawać z naszych upadków…