Materiały dla Seminarzystów

Materiały na III tydzień „Z grzechu do wolności”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
1J 1, 8-10

Dzień 2.
2Sm 11, 1-16

Dzień 3.
Rdz 3, 1-13

Dzień 4.
Mt 9, 1-8

Dzień 5.
J 8, 1-11

Dzień 6.
Łk 7, 36-50

Dzień 7.
Łk 15, 11-32

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na II tydzień „Mój obraz Boga”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
J 14, 8-11

Dzień 2.
J 15, 1-10

Dzień 3.
J 15, 11-17

Dzień 4.
J 17, 20-26

Dzień 5.
Mt 11, 25-30

Dzień 6.
Łk 11, 1-13

Dzień 7.
Mk 10, 13-16

Materiały dla seminarzystów

Od dziś zaczynamy Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym online. Materiały będą osadzane tu na stronie w czwartki po południu. Spotkania on line z animatorem będą po indywidualnym ustaleniu formy i terminu.
Osadzany materiał będzie zawierał wprowadzenie do całego tygodnia oraz wprowadzenia do codziennej modlitwy (na pierwszy tydzień wyjątkowo będzie ich 6, później będzie tyle ile dni w tygodniu, czyli 7).

Materiały na I tydzień „Sens życia”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Iz 55, 1-9

Dzień 2.
1Sm 3, 1-10

Dzień 3.
Łk 10, 38-42

Dzień 4.
Mt 7, 24-27

Dzień 5.
Mk 4, 14-20

Dzień 6.
Ps 139, 1-18

Formacja na 9. miesiąc „Kościół Wspólnotą wiary” – materiały do formacji


Tydzień IX – Kościół Wspólnotą wiary
1. J 10, 27–30; 37–38Bóg Ojciec – Czy wierzę, że Bóg Ojciec może wszystko i to On sam tworzy wspólnotę?
Poznanie Ojca jest tożsame z poznaniem Jezusa i doświadczeniem Ducha Św. Bóg jest jeden a Jego działanie jest różne w zależności od mojej kondycji, jedni bardziej potrzebują Ojca, inni Przyjaciela a jeszcze inni poruszeń Ducha w sercu, najbardziej w miłości, nawrócenia zmieniające świat, Ojciec sam buduje wspólnotę owiec oddając je Pasterzowi, ale nigdy moje doświadczenie wiary nie jest oddzielone od wspólnoty
2. Łk 8, 43–48Jezus Chrystus – Jak silna jest moja wiara, czy odrzucam naciski społeczne wiarą?
Wiara rodzi nadzieję, nadzieja prowadzi do doświadczenie a doświadczenie do miłości, uczucia wcale nie są najważniejsze, bo są jedynie znakami obecności duchów i wezwaniem do rozeznawania, lęk i chęć ukrycia a przecież wiara i miłość, zjednoczenie serca i woli jest najlepszą drogą do miłości, wspólnota może stać się trudem
3. Dz 2, 1–4 Duch Święty – Jak wygląda moja relacja z Duchem Świętym i czy dokonuje się razem z innymi?
Niewidzialny Bóg a objawiający widzialne dzieła, uobecniający sakramenty, Poruszyciel serca obecny w uczuciach i rozeznawaniu, na ile obecny na tyle jestem z Bogiem, otwartość i gotowość do słuchania i działania według tego, co usłyszę, razem byli i razem dostali, przyjęcie Ducha jest we wspólnocie i dla wspólnoty
4. 1 Kor 12, 12–20Kościół powszechny – Jakie jest moje spojrzenie na różnorodność w Kościele?
Co mnie jednoczy z innymi w kościele a co dzieli, działanie członków w ciele jest zawsze dla dobra ciała poza rakiem, który niszczy żywiciela, nowotwory w kościele i zgoda na grzech kancerują kościół, immunologia kościoła to moja wiara i przyjmowanie z miłością każdego, szczepionka to wspólnota a leczenie to ci, którzy wspólnotę stanowią i budują?
5. Dz 2, 42–44; 46–47Wspólnota kościoła – Jak przyczyniam się do budowania wspólnoty świętych?
To jest kościół pierwotny, ale idea do dzisiaj jest taka sama abyśmy kochali się wzajemnie i potrafili jedni drugich ocalać, ratować i dawać im to, czego potrzebują,
6. Ap 7, 9-17obcowanie świętych – jak doświadczam obecności świętych pośród nas?
Chodzi o tych wszystkich zjednoczonych z Bogiem w wieczności, że są razem z nami, widzimy niebo otaczające Boga tak samo jak pierwotny kościół, rzeczywistość duchowa to Bóg, aniołowie, święci i nasz duch z nimi razem, nie ma wspólnoty kościoła bez tych, którzy już stoją przed Panem i wstawiają się za nami, i jeszcze czyściec potrzebujący nas i naszej modlitwy
7. Łk 7, 36–50Grzechów odpuszczenie – Moja wiara w to, że Bóg rzeczywiście odpuszcza mi moje grzechy
Miłosierdzie Boże nie jest fikcją, ale dokonuję się dla każdego, kto tego pragnie i kocha, w Bogu jest zawsze, ale w moim sercu musi się stać przez moja decyzję, kobieta podjęła decyzję i dostąpiła miłosierdzia, zaproszenie dla mnie abym szukał miłosierdzia a nie postawy Szymona, który nie potrzebuje miłosierdzia, bo prawa przestrzega przebaczenie to też sprawa wspólnoty, bo mamy odpuszczać tak samo naszym winowajcom
8. 1 Tes 4, 13–18Zmartwychwstanie (życie wieczne) – Jak pielęgnuję moją nadzieję na życie wieczne?
Bez zmartwychwstania i wiecznego życia nasza wiara jest na próżno, perspektywą i horyzontem jest życie wieczne i celem zbawienie i wszystko winno być dla zbawienia, bo to jest trwałe a nie życie na ziemi, które przemija,

Wspólnota jest pomysłem Bożym i tylko we wspólnocie możemy weryfikować naszą wiarę i miłość, Wyznanie wiary opisuje wiarę kościoła, to jest i tradycja i nauczanie i zaproszenie abym kształtował osobistą wiarę na wzór tej ogólnej, wierzę, zatem w Ojca, Syna i Ducha Świętego, kościół powszechny, czyli katolicki, obcowanie świętych, zmartwychwstanie ciała i żywot wieczny, wyznanie wiary opisuje Boga i wspomina tylko to, co ludzkie i ziemskie. Kieruje nas ku Bogu i Jemu oddaje i zawierza, ono dokonuje się we wspólnocie i do wspólnoty prowadzi i naprawdę nie jest sprawą jedynie osobistą, wiara dokonuje się we wspólnocie

Dla posiadaczy profilu na Facebooku – transmisja on line cz.1, transmisja on line cz.2
(wizja szwankuje dużo bardziej niż trochę, ale zapis głosowy nadal jest całkiem w porządku 😉 )

Film z formacji dla wszystkich posiadaczy Internetu
ciąg dalszy filmu z formacji

Formacja na 8. miesiąc „Wybieram Miłość” – materiały do formacji

Miesiąc 8: Wybieram Miłość.

1. Łk 1,26-38 // Zwiastowanie // Czy zgadzasz się na Miłość Boga w twoim życiu? Moje „Tak”
Delikatnie, ale i dobitnie zapowiada Bóg swoją wolę, czyli miłość wypełniającą się wobec nas, nasze zwiastowania i zapowiedzi działania Bożego, łaska, wątpliwości i pytania, cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź, zgoda, tak

2. Dz 7,54-60 // Szczepan, // Komu jeszcze możesz wybaczyć? Ojcze Nasz jest na poważnie
Relacja z Bogiem ważniejsza od życia, przebaczenie dokonujące się na wzór przebaczającego Boga, warunek zbawienia i codzienna modlitwa, której najczęściej nie realizujemy

3. 1Kor 6,12-20 // Wszystko mogę // Czy rozeznajesz wolę Bożą w twoim życiu? Fundament ĆD
Istotą jest wybieranie o tyle, o ile służy to zbawieniu, i wcale nie chodzi tylko o grzeszenie ciałem a i wcale nie o grzeszenie, ale o wybory, to jest fundament, to one mają być czyste

4. 1Sm 24,4-12 // Dawid i Saul, // W jaki sposób jeszcze możesz okazywać miłosierdzie? Miłosierdzie nieprzyjaciół
Miłosierdzie wymaga odwagi, odpowiedź tego, komu je okazuję może być bardzo okrutna, ale miłość domaga się miłosierdzia, wybierając miłość wybieram przebaczenie,

5. 1Kor 12,31.13,1-13 // Hymn o miłości, // W jaki sposób możesz kochać pełniej? Moja miłość
Podstawienie imienia w miejsce miłości może zrodzić frustrację, ale właśnie o to chodzi w miłości na wzór Boży, kolejny opis miłości, aby jakoś ją zdefiniował,

6. Iz 58,1-12 // Prawdziwy post // Czy twoje wybory i działania są spójne? Serce głodne Boga i nasycone Bogiem
Post to nie umartwienie, ale ofiara, wcale nie chodzi o umartwienie ciała, ale o umartwienie serca i jego pożądań, odrzuć egoizm i służ braciom a będziesz prawdziwie pościł i żadnej zewnętrzności i pokazywania postu,

7. Ga 5,13-15 // Wolność // Czy w twojej wolności jest miejsce na służbę? Wolność „do”
Miłość zaczyna się od tego, czego chcę doświadczać i dokładnie to robię innym, wolność polega na moim braku a dawaniu innym, to jest wolność do miłości a nie od czegokolwiek

8. Mt 5,3-12 // Błogosławieństwa // to jeszcze jeden opis miłości, w którym zawiera się i miłość Boga i ludzi, błogosławieni, czyli napełnieni łaską od Boga, ukochani i odpowiadający na miłość, wybierający miłość, która uwiera i jest niewygodna, ale prowadzi do celu, jakim jest zbawienie

Co to jest miłość? I nie chodzi o jakieś ludzkie definicje, ale o to jak miłość pokazuje i definiuje Bóg, wybieram stworzenie, zbawienie i zjednoczenie z Panem, inaczej nawrócenie, oczyszczenie i zjednoczenie, stworzenie na nowo, porzucenie pożądań i zgodę na Bożą wolę w moim życiu, inną i trudniejszą niż moje pożądania, miłość to miłosierdzie, przebaczenie, wolność do, porzucenie egoizmu, wydanie siebie, ubóstwo, wzgarda, pokora, ciche serce i błogosławieństwa, Ubodzy w duchu, cierpiący udrękę, łagodni, szukający sprawiedliwości, miłosierni, zabiegający o pokój, prześladowani za sprawiedliwość, prześladowani ze względu na Jezusa

Konferencja:

Dla posiadaczy profilu na Facebooku – transmisja on line
(trochę wizja szwankuje, ale zapis głosowy jest całkiem w porządku 😉 )

Formacja na 7. miesiąc „Przyjmij zbawienie” – materiały do formacji

Miesiąc VII: „Przyjmij zbawienie”
1. Ga 3,27-28 Chrzest jest pierwszym znakiem przyjęcia zbawienia, włączenie w Chrystusa, jedność w Chrystusie i wzajemność w Chrystusie, Chrystus w każdym z nas i dla każdego z nas
27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 28 Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

2. Ez 47, 1-9 skutki chrztu, jeśli go przyjmę, woda wypływająca z serca Jezusa, woda, która uzdrawia i nawadnia, woda, która ma wydawać owoce i leczyć, i stawać się potężną rzeką życia,
1 Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. 2 I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. 3 Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek. 4 Następnie znów odmierzył tysiąc [łokci] i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył tysiąc [łokci] i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder; 5 i znów odmierzył jeszcze tysiąc [łokci]: był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. 6 Potem rzekł do mnie: «Czy widziałeś to, synu człowieczy?» I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. 7 Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. 8 A On rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. 9 Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.

3. Ga 4,6-7 Dziecięctwo Boże, prawo rodzi zależność i niewolę a miłość wyzwala, chodzi o decyzje, jakie muszę codziennie podejmować, w prawie nie muszę, bo ono za mnie decyduje w miłości muszę, dziecko ma podejmować decyzje w miłości,
6 Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! 7 A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

4. Łk 10,17-20 Wolność w Bogu, moc Boża pokonuje naszych wrogów i naprawdę najważniejsze jest spojrzenie w niebo a nie na pozorne sukcesy, owszem zły jest pokonany, ale nie moją mocą tylko mocą krzyża, zapisani w niebie biorą krzyż, aby zwyciężać, sakrament pokuty
17 Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». 18 Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. 19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 20 Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».

5. 1J 4,7-9 Miłość, Bóg na umiłował pierwszy i zaprasza do wzajemnej miłości, przyjęcie zbawienia to przyjęcie miłości, która pozwala kochać każdego człowieka tak, jak Bóg go umiłował
7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

6. Mt 8,14-17 Uzdrowienie Jezus daje nam zdrowie duszy i ciała, przyjęcie zbawienia to zgoda na działanie Boga w moim sercu i ciele, Jezus pierwszy bierze nasze choroby na Siebie mając moc je uzdrowić i pokonać, sakrament chorych
14 Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. 15 Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu.
16 Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. 17 Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza:
On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.

7. Mk 6,34-44 Eucharystia, ma nas przemieniać, uczniowie są do rozdawania miłości, jej zadaniem jest też nakarmić nasze głody samym Bogiem,
34 Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 35 A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce jest puste, a pora już późna. 36 Odpraw ich! Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia». 37 Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!» Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?» 38 On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby». 39 Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. 40 I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. 41 A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. 42 Jedli wszyscy do sytości. 43 i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. 44 A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

8. Ap 22,1-5 Nasz cel, to jest zbawienie, przyjęcie zbawienia ma być widoczne na naszych twarzach. Twarz kochającego od razu wskazuje drogę i zaprasza, twarz radosnego świadka zachęca, twarz przyjmującego krzyż miłości rodzi nadzieję, zanurzony w Bogu jest wodą, która nawadnia i oczyszcza i leczy
1 I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
2 Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców –
wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa [służą] do leczenia narodów.
3 Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. 4 I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach.
5 I [odtąd] już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

Po co jestem chrześcijaninem, zbawienie jest jedynym celem mojego życia a wszystko tutaj ma służyć jedynie temu celowi, znaki na drodze pokazują, czy idę w dobrym kierunku, powrót do fundamentu, w nim jest wszystko, czego potrzebuję, aby dojść do celu, Bóg nas wybiera a nie my Boga, łaską jest powołanie i działanie Boga w moim życiu, Duch je ożywia i umacnia i to On prostuje ścieżki i daje miłość, On oznacza i pozwala innym rozpoznawać.

Konferencja

Następne materiały formacyjne zostaną umieszczone 26 marca 2020 r.

6. Spotkanie formacyjne 13.02.2020 r.


ZBAWICIEL, Jezus zbawia, Jezus ocala, Jezus daje życie

1) OBLICZE Iz 53, 2b-10a Czy wierzysz, że Jezus przyjmuje na siebie twoje oblicze zniekształcone grzechem? Zbawiciel z Twoim grzechem, jaki jest?
Zbawienie to konkret śmierci za nas, śmierć nie jest ani piękna, ani pociągająca a Bóg zgodził się na nią dla nas, to jest obraz mojego grzechu i Jezus go przyjmuje na siebie
2) WSTYD J 19, 1-3.5 Czy jesteś gotowy złożyć na Jezusa twój wstyd i poniżenie? Co i jak oddaję Jezusowi?
Wolność to zgoda na wzgardę, Jezus pokazuje, jak to zrobić, król ma wyszydzoną koronę i widać poniżenie, każdy może to zobaczyć, jestem godzien poniżenia a Jezus czyni to za mnie
3) PRETENSJE Łk 22,33-34a Czy wierzysz, że Jezus nie ma do ciebie pretensji o twoje grzechy? Bóg coś wyrzuca i jak to czyni?
Każdy ma w sobie jakąś niechęć do grzesznika, ale nie Jezus, który dalej wydaje się za Piotra i Judasza mimo ich grzechów
4) ZASŁONA Łk 23, 44-46 Czy wierzysz, że przez śmierć Jezusa, została zniszczona blokada oddzielająca cię od Boga? Jakie zasłony zniszczyła śmierć Jezusa u Ciebie?
Sama śmierć tylko wypełnia obowiązek odbycia kary, ale ze zmartwychwstaniem stanowi nowe otwarcie raju, Jezus czyni wszystko nowe,
5) OBROŃCA Iz 53, 10b-12 Czy ufasz, że Jezus jest twoim obrońcą, a nie oskarżycielem? Jak Jezus staje na sądzie?
Jezus przez Swoje wydanie staje po naszej stronie, On broni obrazu Boga, który nosimy, sam odbiera kare za nas i daje nam wolność w miejsce zniewolenia,
6) WOLNOŚĆ Łk 24, 1-7 Czy wierzysz, że Jezus zniszczył każdy twój grzech? Jakiej wolności pragniesz od Pana?
Zmartwychwstanie to znak pokonania grzechu i śmierci, grzech rodzi obowiązek śmierci, czyli kary, Jezus to zmazuje i w każdym przypadku znika nasz zapis dłużny, zostajemy uwolnieni,
7) DROGA Mk 8,34-38 Czy chcesz iść drogą Jezusa i zawierzyć Jego zaproszeniu? Jak wygląda droga, którą proponuje Jezus w twoim życiu?
Zaproszenie do chodzenia drogami Bożymi to zaproszenie do krzyża miłości. Droga miłości to nie jest droga świata i trzeba mieć świadomość, że nie da się ich pogodzić.
8) ŻYCIE J 10,10b-14 Czy wierzysz, że Bóg daje ci pełnię życia i czy umiesz ją przyjąć? Moje życie z Panem i moje zaufanie, jakie są?
Praca w owczarni to brud smród i ubóstwo a życie owiec jest wynikiem oddania życia przez Pasterza, bez pasterza owce są bardzo narażone na śmierć, Jezus nie ucieka i jest z owcami zawsze.

Jakiego Zbawiciela poznaję, kto to jest mój Zbawiciel? Postać Jego jest zniekształcona moim grzechem, przyjmuje nasz wstyd i pychę a zmartwychwstając niszczy grzech i wszelki zapis dłużny, zrywając wszelkie zasłony i każdą przeszkodę rozwalając abyśmy mogli na nowo trwać w relacji z Nim samym, Obrońca a nie prokurator i wyzwoliciel dający życie a nie policjant czyhający na błąd, prawdziwy obraz Boga, który jest inny i wciąż świeży.

Konferencja

Więcej zdjęć –> tutaj

Zaproszenie na Szkołę Charyzmatów

Zapraszamy na kolejną Szkołę Charyzmatów, która będzie miała miejsce 31.01.2020 w piątek od godziny 17.00 do 21:00 w Sali Teatralnej Centrum Mocnych w Duchu, u Jezuitów na ul. Sienkiewicza 60.

Temat: SPOTKANIE MODLITEWNE

Program spotkania:
CZĘŚĆ I
17.00 Uwielbienie – zawiązanie Wspólnoty
17.15 Msza Święta – ks. Robert Jaśpiński
18.10 Bóg przychodzi do wspólnoty jak chce i kiedy chce – konferencja

Przerwa na kawę i herbatę

CZĘŚĆ II
19.15 Dzięki Słowu żyję… – warsztaty
20.15 W Nim wszystko się staje… – medytacja prowadzona

Z A P R A S Z A M Y