Zasady istnienia i działania Diakonii Muzycznej we Wspólnocie

1. Cel istnienia i działalności Diakonii Muzycznej
• wychwalanie Pana Boga poprzez modlitwę pieśnią
• ewangelizacja
• wspieranie pieśniami spotkań modlitewnych, mszy z modlitwą o uzdrowienie
oraz innych działań wspólnoty.
Warunkiem przynależności do Diakonii Muzycznej jest przynależność do Wspólnoty modlitewnej „Zawierzenie”.

Członkami Zespołu są osoby zaangażowane w jego działalność:

a) osoby śpiewające
b) instrumentaliści
c) obsługa techniczna (sprzęt, akustyka, slajdy)
d) osoby animujące taniec

Istnieje możliwość zaproszenia do posług innych osób, o ile będą uczestniczyły w próbie przed posługą.

2. Zadania i obowiązki członków diakonii
• uczestnictwo z spotkaniach modlitewnych i innych działaniach Wspólnoty
• formacja własna:
– regularne (o ile to możliwe co roku) odbywanie rekolekcji zamkniętych
(o ile to możliwe – ignacjańskich)
– rekolekcje wspólnotowe (np. w Rogowie)
– odbycie seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym
• przystępowanie do posługi w stanie łaski uświęcającej
• posłuszeństwo wobec lidera diakonii (lub osoby wyznaczonej do prowadzenia danej posługi)
• budowanie jedności Zespołu
• dbanie o doskonalenie własnego warsztatu
• uczestnictwo w próbach (osoby nie będące przynajmniej na jednej próbie przed daną posługą nie mogą posługiwać muzycznie, ale mogą się włączyć do posługi w innych miejscach)
• obowiązkowe uczestnictwo w superwizjach diakonii
• obowiązkowe uczestnictwo w rozeznawaniu przed posługą (np. Mszą
o uzdrowienie) oraz we Mszy Św. poprzedzającej daną posługę
• obowiązkowe uczestnictwo w dzieleniu po posłudze
• obowiązkowe uczestnictwo w dniach skupienia Wspólnoty
• wzajemna modlitwa za pozostałych członków i lidera diakonii
• dbałość o sprzęt oraz zaangażowanie w jego ustawianie i zwijanie (każdy zwija swój kabel i chowa swój mikrofon)
• przed Mszą o uzdrowienie stawianie się przy sprzęcie o 18:30
• trwanie na posłudze niezależnie od wszystkiego oraz udzielanie w czasie posługi wsparcia duchowego tym członkom Zespołu, którzy go potrzebują
• zgłaszanie liderowi (z odpowiednim wyprzedzeniem) przewidywanej nieobecności
na próbie czy posłudze
• w trakcie posługi utrzymywanie kontaktu wzrokowego z liderem lub osobą przez niego wyznaczoną, odpowiedzialną za daną posługę
• wspólna modlitwa (choćby krótka) przed i po posłudze
• okazywanie innym szacunku, szczerość wobec nich, dążenie do coraz bliższego poznania siebie nawzajem
• kierowanie się do siebie nawzajem z miłością (tu miłość rozumiana jako decyzja) oraz zakładanie, że każdy z nas ma dobre intencje
• dbałość o porządek w miejscu posługi (torebki, płaszcze, skrzynki ze sprzętem i in. należy schować)
• w trakcie posługi – nie zmienianie samowolnie wcześniej podjętych ustaleń
• zachowywanie dyskrecji (trudne sprawy Zespołu nie powinny wychodzić poza jego obręb)
• przestrzeganie ustalonych zasad funkcjonowania Diakonii muzycznej

3. Prawa członków Zespołu

• wyrażanie swojej opinii nt. pieśni, aranżacji, posługi, doboru pieśni (nie krytykujemy się nawzajem) (ostateczna decyzja co do np. wyboru i aranżacji pieśni, nagrywania płyty – podejmowana jest demokratycznie przez cały Zespół – większością głosów)
• przedstawianie propozycji pieśni na daną posługę oraz propozycji co do posług zewnętrznych (ostateczny wybór dokonywany jest przez cały Zespół – większością głosów)
• oczekiwanie szacunku, zrozumienia i w razie potrzeby przytulenia;)
• zgłaszanie liderowi dostrzeżonych nieprawidłowości
• rezygnacja z bycia członkiem Diakonii muzycznej

Dla dobra Zespołu powinny być organizowane rekolekcje, dni skupienia (połączone z integracją) dla samego Zespołu muzycznego.

4. Zasady przyjmowania nowych członków
• kandydat na nowego członka zespołu uczestniczy przez okres półroczny w próbach, ucząc się pieśni oraz podejmując w tym czasie decyzję o odbyciu formacji – minimum Seminarium (o ile wcześniej nie przeżył podobnej formy rekolekcji)
• do chwili przyjęcia kandydata w poczet członków Zespołu – osoba taka znajduje się pod opieką lidera diakonii
• wspólne (kandydata wraz z liderem) rozeznanie miejsca jego posługi w Zespole
• po odbyciu okresu próbnego i po decyzji przyjęcia kandydata w poczet członków – odbywa się zawierzenie go Matce Bożej, Jezusowi i Patronowi danej osoby

5. Zasady obowiązujące podczas prób
• zaczynamy od modlitwy a następnie jest „rozgrzewka” wokalna
• nie rozmawiamy bez potrzeby
• telefon wyłączamy, albo przynajmniej wyciszamy, jeśli musimy odebrać – wychodzimy z salki, żeby nie przeszkadzać innym
• nie jemy podczas śpiewu (w razie potrzeby robimy przerwę na jedzenie i picie)
• próby w ostatni wtorek miesiąca przeznaczamy na aranż, chyba, że z ważnych względów trzeba będzie inaczej

6. Obowiązki lidera Diakonii muzycznej

takie jak dla członków Zespołu a ponadto:
• reprezentowanie Diakonii na różnych forach oraz w kontaktach z osobami, które chcą zaprosić Zespół do posługi
• informowanie o wcześniejszych próbach i dodatkowych spotkaniach (wysyłanie grafiku z planowanymi wydarzeniami na pocztę internetową członków Zespołu)
• czuwanie nad przestrzeganiem zasad
• rozdzielanie odpowiedzialności za poszczególne zadania związane z posługami, jak
i wyznaczanie osób odpowiedzialnych za całe posługi (w razie takiej potrzeby)
• w przypadku dostrzeżonych rażących nieprawidłowości – upominanie członków Zespołu
• opieka nad kandydatami na Członków Zespołu

Cele przyszłości
• próby ze sprzętem w ustalonych odrębnie terminach

Lista członków Zespołu na dzień 3.01.2017 (alfabetycznie):
1. Anna Brzeźnicka
2. Marcin Chojnacki
3. Mateusz Frątczak
4. Bożena Jakubowska
5. Arek Kopczyński
6. Agata Kowalczyk
7. Karol Kowalik (już zawsze jako honorowy członek Zespołu:))
8. Anna Markiewicz
9. Patryk Pawlak (honorowy członek)
10. Monika Rytczak
11. Weronika Skrzypek
12. Małgorzata Sujecka
13. Małgorzata Ułamek (gościnnie)
14. Joanna Witkowska
15. Magdalena Witkowska
16. Marek Witkowski

Członkowie obsługi technicznej Zespołu
1. Julia Pierzgalska
2. Zbigniew Szurek

Zapraszamy wokalistów oraz instrumentalistów do współpracy 😉