Statut Wspólnoty „Zawierzenie”

Utworzono 24 maja 2005 r. z poprawkami 4 września 2008 r. i 24 kwietnia 2012 r.

1. Kim jesteśmy:
Wspólnota „Zawierzenie” działająca przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi przynależy do szeroko pojmowanego ruchu katolickiego zwanego Odnową w Duchu Świętym. Jest ona podporządkowana strukturom Archidiecezji Łódzkiej oraz regionalnemu koordynatorowi kościelnemu Odnowy w Duchu Świętym.
Duchowość Wspólnoty tworzona jest w oparciu o:
          – naukę magisterium Kościoła
          – Pismo Święte
          – reguły życia duchowego wg św. Ignacego z Loyoli
Charyzmatem Wspólnoty jest zawierzanie w dwóch aspektach:
          – zawierzanie Bogu własnej drogi życia
          – zawierzenie Bogu przejawiające się w służbie Bogu, kościołowi i drugiemu człowiekowi
              realizowane między innymi przez modlitwę wstawienniczą lub inne formy modlitwy i działalność charytatywną.

2. Cele Wspólnoty:
          – odnowa życia duchowego, modlitwy, relacji z Bogiem
          – odnowa życia duchowego parafii, otoczenia, miasta
          – pogłębianie wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej
          – życie według reguły podanej w zobowiązaniach dla animatorów
          – ewangelizacja
          – służba Kościołowi Katolickiemu poprzez rozwijanie otrzymanych darów i charyzmatów Ducha Świętego

3. Formacja Wspólnoty:
Formacja Wspólnoty oparta jest na teologii Ducha Świętego i duchowości ignacjańskiej.
Drogi formacji proponowanej przez Wspólnotę
– formacja osobista:
          a) seminarium odnowy w Duchu Świętym
          b) codzienna modlitwa Słowem Bożym
          c) codzienny ignacjański rachunek sumienia
          d) odbywanie rekolekcji proponowanych przez lidera Wspólnoty
          e) systematyczne życie sakramentalne
          f) udział w nabożeństwach roku liturgicznego
          g) adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu
– formacja wspólnotowa
          a) cykle formacyjne w oparciu o rozważanie Słowa Bożego
          b) cykle katechez
          c) dni skupienia
          d) udział w spotkaniach modlitewnych
          e) udział w mszach św. z modlitwą o uzdrowienie
          f) Eucharystia wspólnotowa

4. Struktura Wspólnoty:
Wspólnota składa się z parafian oraz osób mieszkających poza parafią.
We Wspólnocie wyróżnia się:
          – uczestników spotkań modlitewnych
          – członków Wspólnoty
          – animatorów a pośród nich lidera i kapłana opiekuna
4.1 Członkami Wspólnoty mogą być osoby, które odbyły seminarium odnowy w Duchu Świętym lub fundament Ćwiczeń Duchownych i zadeklarują przynależność do Wspólnoty. Przyjęcie w poczet członków dokonuje się na mszy świętej wspólnotowej poprzez modlitwę wstawienniczą sprawowaną przez innych członków Wspólnoty.
4.2 Uczestnikami spotkań modlitewnych mogą być również osoby, które nie weszły jeszcze na drogę formacji.
4.3 Animator to osoba odpowiedzialna za różne zadania Wspólnoty, formująca się do posługi i żyjąca według reguły. Zostaje powołany do grona animatorów po deklaracji chęci pracy i po rekomendacji dwóch animatorów przez grono animatorów z liderem i kapłana opiekuna. Warunkiem do rekomendowania członka na animatora jest jego uczestnictwo w formacji osobistej przez rekolekcje typu zamkniętego np. Fundament ĆD przed rekomendacją. Kapłan opiekun Wspólnoty automatycznie wchodzi do grona animatorów.
Animator zobowiązuje się do:
          – codziennego rachunku sumienia
          – codziennej modlitwy Słowem Bożym
          – codziennej modlitwy za członków Wspólnoty i w intencjach Wspólnoty
          – odbycia w miarę możliwości rekolekcji ignacjańskich lub innych form rekolekcji opartych na duchowości ignacjańskiej
          – uczestnictwa przynajmniej raz w tygodniu w dodatkowej mszy św. poza niedzielną
          – spowiedzi przynajmniej raz w miesiącu
          – posłuszeństwa hierarchii kościelnej i liderowi Wspólnoty
          – udziału w spotkaniu superwizyjnym animatorów, które odbywa się minimum dwa razy w roku
Zadaniem animatora jest:
          – realizowanie zadań i celów Wspólnoty
          – dyspozycyjność do wykonywania różnych posług
          – prowadzenie grup dzielenia i opieka nad członkami Wspólnoty w drodze ich rozwoju duchowego
          – pomoc w przeżywaniu seminariów
          – rozeznawanie kierunków działania Wspólnoty
          – budowanie wspólnoty braterskiej
Animator ma obowiązek potwierdzić deklarację bycia animatorem na czerwcowej superwizji
4.4 Liderem jest osoba, która została powołana z grona animatorów i wybrana przez członków Wspólnoty.
Obowiązkiem lidera jest:
          – koordynowanie działalności Wspólnoty
          – organizowanie spotkań superwizyjnych
          – stały kontakt z parafią, koordynatorami regionalnymi i Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym
          – systematyczna osobista formacja
          – formowanie uczniów (następców)
4.5 Zasady wyboru lidera, skarbnika i odpowiedzialnych za diakonie:
Wspólnota wybiera lidera w wyborach tajnych i demokratycznych, zwykłą większością głosów. Jedna kadencja posługi lidera trwa dwa lata. Lider może być wybrany ponownie na drugą kadencję, która kończy jego posługę. Po dwóch latach przerwy ta sama osoba może zostać wybrana po raz kolejny na maksymalnie dwie kadencje. Nowo wybrany lider musi uzyskać aprobatę proboszcza miejsca i kapłana opiekuna Wspólnoty. Liderem powinna być osoba z terenu parafii. Jeśli Wspólnota nie jest w stanie wyłonić lidera – członka parafii, w wyjątkowej sytuacji może powierzyć tę funkcję osobie spoza parafii.
Lider może powołać zastępcę, którego kadencja jest zgodna z kadencja lidera.
Lider może zostać odwołany w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków i zobowiązań przyjętych przez animatorów Wspólnoty za zgodą kapłana opiekuna na wniosek członków przez grono animatorów w drodze tajnego głosowania.
Odpowiedzialni za diakonie i Skarbnik mogą być wybierani bez ograniczenia kadencji.
4.6 Prawa członków, animatorów i lidera
Każdy członek Wspólnoty, animator czy lider ma prawo w swojej wolności do rezygnacji z przynależności do Wspólnoty a także z posługi animatora czy lidera.
Każdy członek Wspólnoty ma prawo do zgłaszania propozycji do planu pracy formacyjnej i duszpasterskiej Wspólnoty oraz do zgłaszania potrzeby spotkania całej Wspólnoty.
Każdy członek Wspólnoty ma również prawo do zgłaszania potrzeb lub propozycji różnych form ewangelizacji zewnętrznej do rozeznania przez animatorów.
Animator może podjąć działalność ewangelizacyjną lub inną posługę poza wspólnotą o ile:
      a) posługa nie przeszkadza w wypełnieniu obowiązków animatora
      b) zostanie oddelegowany przez wspólnotę

5. Zasady funkcjonowania Wspólnoty
5.1 Finanse
Finanse Wspólnoty pochodzą z całkowicie dobrowolnych składek oraz z dystrybucji wydawnictw Ośrodka i innych.
Finansami Wspólnoty rozporządzają animatorzy wraz z kapłanem opiekunem i liderem.
Pieniądze przeznaczane są na:
          – zakup materiałów formacyjnych
          – dofinansowanie rekolekcji
          – pomoc losową
          – i inne
Finansami opiekuje się skarbnik wyłaniany z grona animatorów w drodze wyborów na okres dwóch lat.
5.2 Podejmowanie decyzji
Doraźne decyzje organizacyjne dotyczące przebiegu spotkań, posług i pracy diakonii podejmują: lider wraz z kapłanem opiekunem Wspólnoty.
Decyzje dotyczące rozeznania drogi Wspólnoty, rozeznania charyzmatów, problemów występujących we Wspólnocie, rozeznania i przyjęcia planu pracy w ciągu roku duszpasterskiego, kierunków formacji i działalności Wspólnoty oraz o przyjęciu do grona animatorów nowych kandydatów podejmują animatorzy po modlitwie rozeznania większością głosów.
5.3 Organizacja Wspólnoty
We Wspólnocie wyróżnia się diakonie dla wykonywania określonych posług:
      – diakonię muzyczną odpowiedzialną za posługę pieśnią i nagłośnienie, spotkań modlitewnych, mszy animowanych przez Wspólnotę i zewnętrznych ewangelizacji
      – diakonię porządkową odpowiedzialną za porządek na salkach i w czasie posług w parafii i zewnętrznych
      – diakonię biblioteki i kroniki, wraz z upamiętnianiem dni patronów członków Wspólnoty odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki i kroniki i pamięć o imieninach członków Wspólnoty
      – diakonię modlitwy wstawienniczej odpowiedzialną za modlitwę wstawienniczą na spotkaniach i w czasie mszy o uzdrowienie i posług zewnętrznych
      – diakonię modlitwy osłonowej odpowiedzialną za modlitwę osłonową w dziełach Wspólnoty
      – diakonię powitania odpowiedzialną za powitanie i przyjmowanie na spotkaniach przybywających uczestników
      – diakonię liturgiczną odpowiedzialną za przygotowanie liturgii mszy św., brewiarza, darów, itp.
      – diakonię dystrybucji odpowiedzialną za sprzedaż materiałów ewangelizacyjnych i zapewnienie materiałów dla uczestników seminariów i rekolekcji
      – diakonię świętowania odpowiedzialna za organizację świąt i agap Wspólnoty
      – diakonię charytatywną odpowiedzialną za niesienie pomocy ubogim i głoszenie dla tej grupy osób Słowa Bożego
      – diakonię medialno-wydawniczą odpowiedzialną za redakcję strony internetowej i wydawanie wydawnictw wspólnoty
Możliwe jest powoływanie innych diakonii według potrzeb Wspólnoty.
Animatorzy ze swojego grona wybierają odpowiedzialnych za poszczególne diakonie. Odpowiedzialni za poszczególne diakonie są wybierani z grona animatorów.

6. Zapisy końcowe
Wspólnota jest otwarta na różne formy ewangelizacji. Możliwa jest ewangelizacja uliczna, poprzez media, poprzez udział w pracach Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym oraz inne możliwe formy (w więzieniach, szpitalach, działalności charytatywnej itp.) rozeznane przez grono animatorów.
Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek członków Wspólnoty, animatorów, lidera, kapłana opiekuna czy proboszcza parafii na ogólnym zebraniu Wspólnoty.