VI spotkanie formacyjne – święta obojętność 26.03.2024 r.

Formacja – święta obojętność czyli wolność serca
Dlatego trzeba nas się stać ludźmi obojętnymi (nie robiącymi żadnej różnicy) w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest zakazane lub nakazane tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach.
1. Przyjmować to czego chce Bóg, zasada nie jest negatywna ale pozytywna w kierunku miłości, całym sercem, całym umysłem, całą wolą całym umysłem i ze wszystkich sił
2. Dotyczy zatem uczuć, potrzeb i postaw życiowych, inaczej duszy wyrażającej się w psychice i duchowości, woli wyrażanej w postawach i decyzjach, myśli a więc całego naszego umysłu, sądów, przekonań i wszelkich związków miedzy nimi zachodzących w umyśle,
3. Rzeczy stworzone to; zabawa a służba, wypoczynek a wydawanie siebie, egoizm a miłość, moje prawa a ogołocenie z nich,
4. Duch Święty wyposaża nas do wolności serca i wybierania Bożej woli zawsze
5. Przeszkody przeciw wolności, przywiązania, władza emocji, pożądania, rany kierujące ku brakom, niewiara, szukanie doczesności nie Boga i zbawienia,
6. Łk 9,57-62 (Różne propozycje pójścia za Jezusem, moje wybory, propozycje Pana i opory, przywiązania)

Nowy miesiąc formacji poświęcony zasadzie świętej obojętności stawia przed nami trudne zadanie refleksji nad wolnością. Św. Ignacy stawia tę sprawę dość mocno kierując nasze myśli ku naszym codziennym wyborom a szczególnie ku intencjom z jakimi tych wyborów dokonujemy. Na pierwszy rzut oka zasada świętej obojętności wydaje się dość dziwna, kiedy nie mam robić różnicy między zdrowiem a chorobą, bogactwem a ubóstwem, życiem długim a krótkim, ale tak naprawdę chodzi o wolność serca oraz przyjmowanie i wybieranie tego, czego dla mnie chce Bóg, a nic lepszego nie może mnie przecież spotkać! Zasada dotyczy całych nas i porządkuje nasze intencje, emocje i pragnienia kierując wszystko w nas ku Bogu i celowi ostatecznemu jakim jest zbawienie. Dotyczą uczuć i całej emocjonalności, potrzeb i postaw życiowych, woli wyrażanej w naszych wyborach i decyzjach i umysłu czyli naszych sądów, przekonań i myśli oraz zachodzących między nimi związków. Wolność serca, woli i myśli pozwala wybierać wolę Bożą czyli to czego dla mnie pragnie Bóg. Słowo na ten miesiąc Łk 9,57-62 pokazuje różne postawy wobec Jezusa, który porusza nas do towarzyszenia Sobie albo bezpośrednio albo przez nasze własne wybory. Brak wolności powoduje, że nikt z zaproszonych do Jezusa nie idzie za Nim pozostając w swoich oporach, przywiązaniach, emocjach czy pożądaniach. Przypatrzmy się przez to Słowo sobie i szukajmy wolności od nas samych, naszych ograniczeń i przywiązań oraz do wybierania Jezusa i miłości naśladującej Go!

V. spotkanie formacyjne 27.02.2024 r.

1. Pogłębienie zasady tatum quantum to wejście w korzystanie ze stworzeń na tyle na ile prowadzi to do zbawienia – nie odrzucam całego Internetu ale wybieram z niego to co służy zbawieniu, nie odrzucam telewizji, nie odrzucam relacji z ludźmi ale i tutaj szukam miłości, paczka ciastek może leżeć na stole ale jem tylko wtedy kiedy to konieczne dla utrzymania poziomu cukru we krwi, łatwiej jest odrzucać wszystko, ale wtedy rezygnuję z dobra i miłość do siebie i braci, a wciąż podstawowe kryterium naszego działania i decydowania to miłość bo to z miłości będę rozliczany
2. Duch Święty daje miłość i do niej uzdalnia – miłość jako sposób decydowania, a nie uczucie, miłość jako akt woli nie poryw serca, miłość jako wytrwałość, cierpliwość, łagodność, wierność, dobroć, życzliwość, opanowanie, radość i pokój
3. Słowo Flp 4,4-8 trwanie w radości chrześcijańskiej to szukanie Boga we wszystkim i uwielbianie Go całym życiem, radość nie polega na ciągłym śmiechu, ale bardziej na pokoju serca, w którym mam pewność obecności i pomocy Bożej w każdej chwili życia, myślenie po Bożemu uwalnia serce od trosk i skupienia na sobie i brakach

Rozpoczęliśmy kolejny miesiąc naszej formacji. Ten miesiąc ma nam dać pogłębienie doświadczenia stosowania w życiu zasady „tantum quantum” przez wybieranie ze stworzeń tych ich części, które służą zbawieniu i odrzucaniu tych co zbawieniu nie służą. Oczywiście łatwiej jest odrzucić coś w całości, ale wtedy tracimy szansę na okrycie i karmienie serca Bożym dobrem, które w każdym stworzeniu jest. Paczka ciastek może leżeć na stole, ale sięgnę po ciastko tylko wtedy, gdy spadnie poziom cukru we krwi poniżej zdrowego poziomu. Nie odrzucam ciastek w ogóle, ale odrzucam napychanie się nimi. To samo dotyczy np. Internetu, czy innych mediów elektronicznych, a nade wszystko ludzi. Mamy kochać naszych nieprzyjaciół, a tych najchętniej odrzucilibyśmy w całości! Kryterium wybierania powinno być przykazanie miłości Boga, siebie i bliźnich bo to z miłości będziemy rozliczani. Słowo na ten miesiąc to Flp 4,4-8 i ma nas zaprowadzić do pełni radości i pokoju w Panu ze względu na pewność obecności i pomocy Bożej w każdym czasie. Pokój i radość w zawierzeniu się Bogu uwalniają serce od skupienia na sobie, emocji, pożądań i egoizmu pozwalając owocować Duchem Świętym, Jego owocami, których część pokazuje nam św. Paweł w liście do Galatów 5,22-23.